FAAL DERNEK SAYISI: 676

T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bulunduğunuz Yer: Haberler

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Genelgeler

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

  

Sayı : 68303338-3555                                                                                                                         10/10/2013

Konu : Sendikal İşlemler

  

 

GENELGE

2013/47

 

  İlgi :             a) Emniyet Genel Müdürlüğünün 31/12/2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.12.34694  (12454)-8628-

                           9421/238524 sayılı yazısı, 

                      b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/03/2013 tarih ve 15098465/4896 sayılı yazısı,

                      c) Emniyet Genel Müdürlüğünün 26/07/2013 tarih ve 1837526.34694 (12454)1098-

                          6012/139559  sayılı yazısı. 

 

Bilindiği üzere, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 7 nci ve 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6 ncı maddeleri sendika ve konfederasyonların kuruluş usulüne ilişkin iş ve işlemleri düzenlemekte olup, sendika ve konfederasyonlar kuruluş belgelerini merkezlerinin bulunacağı ilin valiliğine vermekle tüzel kişilik kazanmaktadırlar. 

    10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde; “Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.” hükmü yer almakta olup; mezkur hüküm çerçevesinde sendikal kuruluşlarla ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi vali emriyle il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 

    6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre kurulan sendikal kuruluşların kuruluş ve diğer bildirim işlemlerinin yürütülmesine yönelik değerlendirme yapmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 19/03/2013 tarihinde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantı sonucunda sendikal kuruluşlarla ilgili olarak halen Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

    04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 35 inci maddesinde; “Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.” hükmü bulunmaktadır        

    Bu çerçevede, derneklerle ilgili iş ve işlemlerle birlikte dernekler gibi sivil toplum kuruluşu olan işçi ve işveren sendikaları ve bunların üst kuruluşlarına ilişkin söz konusu işlemlerinde 5253 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükmü gereğince İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerince yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir

    Bu konuda ilgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar, 6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre sendika ve konfederasyon, bölge şubeleri, şube ve temsilcilik kuruluşu ile genel kurul ve diğer bildirim işlemlerine ilişkin olarak;

    Söz konusu sendikal kuruluşların mevcut belge ve kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlüklerince, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerine devredilmesi,       

    Bundan sonraki süreçte sendikal işlemlerle ilgili olarak valiliklere verilen evraka tarih ve sayı verilerek il dernekler müdürlüklerine havale edilmesi,     

    İl dernekler müdürlüklerince bu evrakın incelenerek kayıtlara alındıktan sonra bir örneğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi,

    Faaliyette olan sendika ve konfederasyon, bölge şubesi, şube ve temsilciliklerin mevcut dosya numaraları üzerinden; yeni kurulacakların ise il dernekler müdürlüklerince son dosya numarasından devam ettirilmek suretiyle kaydedilmesi ve bu kuruluşların tüm iş ve işlemlerinin aynı dosya numarası üzerinden yürütülmesi,          

    İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerince devralınan söz konusu dosya ve yazışma belgelerinin uygun şekilde arşivlenerek muhafaza edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında                  

    Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

 

                                                                                                                  Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU

                                                                                                                          Bakan a.

                                                                                                                                 Vali

                                                                                                                            Müsteşar

 

                                     


Bu içerik toplam 17.006 kez gösterildi, Site toplam 62.799 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 4 kişi geziyor.

Çorum Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü -Valilik Hizmet Binası C Blok 7. Kat Çorum/Merkez
Telefon No: +90 364 225 56 15 Faks No: +90 364 224 37 78