Genel Kurul İşlemleri

A- A+
Genel Kurul;

*Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
*Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
*Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Toplantıya çağrı yapılabilmesi için öncelikle toplantı tarihinden en az on beş gün önce günü,yeri,saati ve gündeminin de belirtildiği bir  yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir.
 

Çağrı Usulü

        Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek, derneğin internet sayfasından ilan yapılmak, üyenin bildirdiği iletişim numarasına mesaj gönderilmek ve mahalli yayın araçlarını kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle Toplantı yapılamazsa, İkinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk Toplantı ile İkinci Toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
        Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, İlk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler İkinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü


      Genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesi Toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen  hazirun listesindeki adları karşısına imza koyarak Toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakki bulunmayan üyeler Toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir erteleme tutanağı 
 düzenlenir.
       Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

   Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir divan tutanağına
 yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
           Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin İkinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 

Şube genel kurul Toplantıları


        Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı


        Türk Medeni Kanununun  78.Maddesine göre Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
 
Genel Kurul Esnasında Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Genel Kurul Sonucu
Genel kurul toplantısı sonucu DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) aracılığı ile mülki idare amirliğine bildirilmelidir.